Konferencja Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją DiversityPL

Konferencja Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Konferencja Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją DiversityPL

Koło badań psychologicznych Experior oraz doktorantki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowały stacjonarną konferencję z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją.

Na konferencji podeszliśmy do tematu depresji interdyscyplinarnie w ujęciu: naukowym, filozoficznym, policyjnym, terapeutycznym, suicydologicznym, młodzieżowym. Wstęp jest wolny i nie obowiązują zapisy. Możecie obejrzeć streaming live z Facebooka z przebiegu całej konferencji. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie i wysoką frekwencję.

Konferencję rozpoczął dziennikarz Wirtualnej Polski Rafał Mrowicki – milion czterysta tysięcy – tyle zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych wystawiono w ubiegłym roku w Polsce. To 100 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Sytuacja się pogarsza. Z depresją oraz innymi kryzysami psychicznymi zmaga się coraz więcej osób.

Rafał Mrowicki

Pierwszym prelegentem był wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, psycholog zdrowia i edukacji, specjalizuje się w metodologii badań, psychometrii i statystyce – dr hab. Paweł Atroszko. Koszt zwolnień z pracy w Polsce wynosi miliard złotych, co stanowi część ogólnego kosztu depresji w kraju. W Unii Europejskiej depresja i związane z nią problemy, takie jak stres związany z pracą, kosztują rocznie ponad 600 miliardów euro. Stygmatyzacja zaburzeń psychicznych prowadzi do unikania rozpoznania i leczenia tych problemów, co może pogłębiać cierpienie jednostki. Zaburzenia psychiczne mogą być rozumiane jako dysfunkcja mechanizmów psychologicznych, co może prowadzić do szkody dla jednostki, jak np. gorsze relacje społeczne czy cierpienie. Diagnoza depresji opiera się na obecności co najmniej 5 z 10 objawów, które muszą trwać co najmniej 2 tygodnie i istotnie wpływać na funkcjonowanie osoby.

dr hab. Paweł Atrioszko

Depresja na tle dyskryminacji. Doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, trenerka antydyskryminacyjna, interwentka kryzysowa, suicydolożka, założycielka i prezeska Fundacji DiversityPL – Danuta Sowińska –Tożsamość może być pierwotna lub wtórna, a także organizacyjna, przy czym pierwsza jest niezmienna, a druga podlega zmianom. Dyskryminacja może dotyczyć wieku, co może prowadzić do wykluczenia społecznego, szczególnie w przypadku seniorów. Wśród seniorów obserwuje się znaczną liczbę samobójstw, szczególnie u mężczyzn. Depresja jest częstsza u kobiet niż u mężczyzn, a wiara często pełni rolę protekcyjną przed samobójstwem. Niepełnosprawność, zwłaszcza u kobiet, zwiększa ryzyko depresji. Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne może prowadzić do obniżenia poczucia bezpieczeństwa i nasilać depresję.

Depresja na tle uzależnienia. Psychoterapeutka uzależnień, pedagożka, członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodnicząca pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji  Ewa Topór-Nawarecka – Depresja i uzależnienie często współistnieją, jednak trudno ustalić, które występuje pierwsze. Substancje psychoaktywne mogą na krótką metę łagodzić symptomy depresji, ale długotrwałe ich używanie przynosi konsekwencje. Dziedziczność oraz środowisko rodzinne, które może być stresujące, wpływają na ryzyko uzależnienia. Modelowanie zachowań przez rodziców także ma istotny wpływ na podejście do używania substancji. Osoby z niższym nastrojem są bardziej narażone na uzależnienie niż te o wyższym nastrój. Samoocena, relacje interpersonalne oraz poczucie wartości odgrywają istotną rolę w leczeniu uzależnień. Wsparcie specjalistów i otoczenia społecznego jest kluczowe w procesie terapeutycznym.

Ewa Topór-Nawarecka

Depresja na tle braku sprawczości. Radny Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, działacz społeczny, uczeń II klasy szkoły średniej – Oskar Stabno

Jako Przewodniczący Komisji Zdrowia Psychicznego Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, prowadziłem badania nad kondycją psychiczną uczniów. W wyniku mojego zaangażowania społecznego postanowiłem kandydować do rady, widząc wiele istotnych problemów, których chciałem się podjąć. W związku z brakiem aktualnych danych, zdecydowałem się na przeprowadzenie nowego badania skupiającego się na zdrowiu psychicznym młodzieży. Wyniki wykazały, że wielu uczniów boryka się z brakiem szczęścia, a szkoła oraz relacje rodzinne wpływają na ich samopoczucie. Przeciążenie nauką, brak wsparcia nauczycieli oraz niemożność realizacji osobistych celów życiowych są częstymi problemami zgłaszanymi przez młodzież. Dodatkowo, duża część badanych doświadczyła braku akceptacji w rodzinie, co może prowadzić do depresji. Ważne jest integrowanie młodzieży i wsparcie systemu edukacji oraz rodziców w zapobieganiu problemom psychicznym wśród młodzieży.

Oskar Stabno

Depresja na tle suicydalnym. Suicydolożka, psychotraumatolożka, terapeutka act, założycielka i prezeska Stowarzyszenia 180 Stopni – Iwona Woźniewska 

Moje doświadczenie opiera się na pracy z młodzieżą, która czuje się beznadziejnie, jednakże ich pragnienie nie jest związane z konkretną chęcią popełnienia samobójstwa, lecz raczej z odrzuceniem obecnego życia. Zauważam, że w momencie głębokiej depresji, ryzyko popełnienia samobójstwa jest niższe, gdyż wymaga to mobilizacji energii, co wtedy jest trudne. W okresie adolescencji pojawia się tendencja do myśli samobójczych, związanych z poczuciem winy i niezadowoleniem z siebie. Istotne jest, aby w relacji z młodymi ludźmi wyrażać zainteresowanie ich problemami, unikając uprzedzeń i prób narzucania własnych rozwiązań. Kluczowym czynnikiem w budowaniu relacji jest obecność i empatia, co pozwala młodzieży poczuć się zrozumianą i wspieraną.

Iwona Woźniewska

Depresja na tle przemocy domowej. Policjantka prewencji, profilaktyczka i specjalistka do spraw nieletnich i patologii, koordynatorka procedury Niebieskie Karty Komendy Miejskiej Policji, członkini Zespołu Interdyscyplinarnego, edukatorka policyjna – asp. sztab. Ewelina Szulczak

 

Praca z przemocą jest codziennością, ale coraz więcej uwagi poświęcamy problemowi przemocy domowej w Polsce, włączając aspekty prawne, psychologiczne i zdrowotne. Definicja przemocy, którą stosuję, opisuje ją jako intencjonalne działanie mające na celu kontrolę i podporządkowanie ofiary, często powodujące ból i cierpienie. W przeszłości przemoc nie była traktowana jako poważny problem, jednak obecnie jest ona uznawana za zagrożenie dla zdrowia publicznego i jest przedmiotem wielu działań i badań. Kobiety i dzieci są najczęstszymi ofiarami przemocy, a przemoc domowa stanowi poważne zagrożenie zdrowia publicznego na całym świecie. Przemoc może prowadzić do szeregu konsekwencji fizycznych i psychicznych, a jej ofiary często doświadczają obniżonej samooceny i wyuczonej bezradności. Ważne jest, aby profesjonaliści służby zdrowia reagowali na symptomy przemocy i podejmowali odpowiednie działania interwencyjne. Algorytmy i procedury reagowania na przemoc są istotne, aby nie pomijać sygnałów przemocy i zapewnić wsparcie osobom doświadczającym przemocy.

Depresja na tle homofobicznym. Doktor nauk o zdrowiu, ratownik medyczny, elektroradiolog, socjolog, pielęgniarz. Wykładowca naukowo-dydaktyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK – dr Kosma Kołodziej

Homofobia wpływa negatywnie na jakość życia osób LGBTIQ+, chociaż brak badań ściśle wiążących homofobię z depresją. Istnieje wiele sygnałów wskazujących na związek między homofobią a depresją w społeczności LGBT+. Polska od lat zmaga się z problemem homofobii, co znajduje wyraz w różnych przejawach, takich jak agresywne tytuły prasowe czy wystawy szkolne promujące fałszywe informacje na temat homoseksualizmu. Pomimo prób wprowadzenia prawnego zabezpieczenia przed przemocą motywowaną nienawiścią, Polska nadal pozostaje jednym z najbardziej homofobicznych krajów w UE. Heteronormatywne oczekiwania społeczne mogą prowadzić do poczucia niższej wartości i objawów depresji u osób LGBT+. Stres mniejszościowy związany z byciem w grupie mniejszościowej może prowadzić do dodatkowego obciążenia emocjonalnego i pojawiania się zaburzeń psychicznych, w tym depresji. Internalizowana homofobia, czyli brak akceptacji własnej orientacji seksualnej, również może prowadzić do objawów depresji. Ujawnienie orientacji seksualnej często wiąże się z wyższym poziomem stresu, a brak wsparcia może nasilać objawy depresji u osób LGBT+. Dyskryminacja w ochronie zdrowia może dodatkowo pogłębiać problemy psychiczne w społeczności LGBT+. Konieczne jest zrozumienie i akceptacja różnorodności seksualnej w społeczeństwie, aby zapewnić wsparcie dla osób LGBT+ i zapobiec negatywnym skutkom dla ich zdrowia psychicznego.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Depresja na tle płci. Feminista, społecznik, filozof, doktor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dr Michał Bomastyk

 

Pracując na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz jako prezes Fundacji Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom, zajmujemy się problemem depresji u mężczyzn z perspektywy społeczno-kulturowej i filozoficznej. Tożsamość płciowa jest ujmowana w szerokim kontekście, a społeczno-kulturowe normy odgrywają istotną rolę w kształtowaniu męskości. W patriarchalnym społeczeństwie wzorzec męskości jest niemożliwy do osiągnięcia, co może prowadzić do problemów zdrowia psychicznego, w tym depresji. Mężczyźni często nie zgłaszają przemocy domowej ze względu na wstyd i obawy przed wyśmianiem. Fundacja uruchomiła telefon zaufania dla mężczyzn, reagując na alarmującą liczbę prób samobójczych i samobójstw wśród tej grupy społecznej. Skupienie się na wsparciu dla mężczyzn może przyczynić się do zmniejszenia toksycznej męskości i poprawy zdrowia psychicznego mężczyzn oraz ich przyszłych pokoleń.

dr Michał Bomastyk

Jak wspierać osoby w depresji? Psycholożka, badaczka, trenerka uważności (mindfulness), psychoterapeutka, reprezentantka Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie Gdańskim Emilia Ożgo.

Jestem związana z Akademickim Centrum Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie spotykam wiele osób borykających się z samotnością i trudnościami w relacjach, co jest istotne szczególnie w kontekście pomocy osobom cierpiącym na depresję. Wspierając osoby z depresją, skupiamy się na behawioralnej aktywizacji i technikach uważności, które pomagają radzić sobie z trudnościami życiowymi i negatywnymi myślami. Trening uważności oparty na terapii poznawczej umożliwia rozwój świadomości emocji i identyfikację szkodliwych myśli, co może skutecznie przeciwdziałać nawrotom depresji. Wspieramy naszych klientów poprzez konsultacje indywidualne oraz organizację warsztatów, w tym z zakresu komunikacji i uważności. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie można dowiedzieć się więcej o naszych działaniach i skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

 

Emilia Ożgo

Organizacja:

Uniwersytet Gdański

Doktorantki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Koło Badań Psychologicznych Experior

Patronat honorowy:

Rzeczniczka Praw Dziecka Monikia Horna-Cieślak

Patronat:

Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie Gdańskim

Partnerstwo:

Fundacja DiversityPL

Pomorski Komitet Obrony Demokracji

Stowarzyszenie 180 Stopni

Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom

Porozumienie TAK! dla prewencji suicydalnej

Kiedy: 23.02.2024, godzina 14:00 – 16:30

Gdzie: Uniwersytet Gdański, Ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk

Aula S208 (parter)

Wstęp wolny.