22 marca 2019 Business with Diversity Ethnicity

22 marca odbyło się drugie wydarzenie z cyklu Diversity@3City skierowane do trójmiejskich firm, które wdrożyły lub planują wdrożyć politykę różnorodności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydentka Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. 
Zaraz po spotkaniu ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej: https://bit.ly/2URhhN2

Pochodzenie etniczne i narodowe

Z diagnozy Modelu na Rzecz Równego Traktowania dowiadujemy się: „Zgodnie z polskim prawodawstwem status mniejszości narodowych posiadają (w kolejności alfabetycznej): mniejszość białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska i żydowska. Ponadto wymienia się grupy uznane za mniejszości etniczne w rozumieniu ustawy: karaimską, łemkowską, romską i tatarską. Warto dodać, że polskie regulacje prawne definiują język kaszubski jako język regionalny”

Gospodarz AirHelp

W gdańskim biurze AirHelp uczestników powitała Dyrektor HR w Polsce Ewa Tokarska, która przybliżyła firmom praktyki stosowane przez firmę: „AirHelp może poszczycić się nie tylko zróżnicowaniem kulturowym, ale również programami, które sprawiają, że nasi pracownicy czują się dobrze w swoim miejscu pracy.  Pracują u nas ludzie z 28 krajów. Często żartujemy, że przechadzając się po 24 piętrze, jesteś w stanie zwiedzić połowę świata. Z każdego zakątka biura usłyszeć można inny język.

Model Integracji Imigrantów

Drugą prelegentką była Marta Siciarek, koordynatorka Modelu Integracji Imigrantów, która przedstawiła miejskie polityki równościowe. Są to narzędzia zarządzania zróżnicowanym środowiskiem, kompetencją, którą wszyscy powinniśmy nabywać, żeby móc istnieć pokojowo w różnorodnym świecie i korzystać z potencjałów różnych ludzi. Siciarek zaprosiła przedstawicieli pracodawców do zaangażowania do prac nad modelem integracji i równego traktowania. Liderzy biznesu mogą czynić lepszym nie tylko swoje miejsce pracy, ale cały Gdańsk. Mogą podwyższać standardy pracy, promować równość i przeciwstawiać się głośno ksenofobii i mowie nienawiści.

 Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Katarzyna Mróz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu mówiła o Karcie Różnorodności. 

„Celem zarządzania różnorodnością jest budowanie włączających miejsc pracy, w których każda zatrudniona osoba czuje się szanowana, potrzebna i ma poczucie, że może w pełni realizować swój potencjał. Takie środowisko pracy w dojrzałej formie sprzyja zwiększaniu integracji i zaangażowania pracowników, wzmacnia innowacyjność usług i produktów. W konsekwencji osiągane są wymierne korzyści biznesowe. Jednym z narzędzi wspierających zarządzanie różnorodnością w pracy jest Karta Różnorodności wspierana przez Komisję Europejską. Obecna już w 23 krajach UE, w Polsce koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dziś skupia już blisko 250 sygnatariuszy, wśród których są pracodawcy reprezentujący samorządy, uczelnie wyższe, mały i duży biznes oraz organizacje pozarządowe. Wielu z nich włącza tematykę różnorodności w dokumenty strategiczne, tworzy programy rozwojowe dla wybranych grup pracowników i prowadzi wiele innych działań wspierających upowszechnienie wiedzy w tym zakresie w Polsce. Karta R.stanowi cenne źródło wiedzy, jest platformą integrującą pracodawców stwarzając możliwości dzielenia się doświadczeniem i wiedza, także dzięki kontaktom międzynarodowym – sieci Kart Różnorodności w 23 krajach Unii. To znacznie ułatwia budowanie włączających i różnorodnych miejsc pracy.”

Alexander Mann Solution

Aleksandra Salek-Malinowska z Alexander Mann Solution: „W Alexander Mann Solutions wspieramy naszych pracowników, wierząc w to, że to indywidualna różnorodność jest kluczem do sukcesu. Jednocześnie, rozumiemy trudności, z jakimi zmagają się nasi pracownicy, dla których Polska jest domem z wyboru. Staramy się przede wszystkim słuchać, ale też reagować tworząc systemowe rozwiązania i, poprzez grupę dedykowanych ambasadorów, pomagając w rozwiązywaniu codziennych problemów.”

Fakty i dane liczbowe

W Gdańsku w 2017 roku zameldowanych było 4 667 cudzoziemek i cudzoziemców. Najwięcej spośród nich posiada meldunek na pobyt czasowy – 3 735 osób, 932 osoby zameldowane są na pobyt stały. W 2013 roku zameldowanych w Gdańsku było 2320 cudzoziemców i cudzoziemek, w 2014 roku – 2766 osób, w 2015 roku – 3323 osób, w 2016 roku – 3739 cudzoziemców i cudzoziemek. Wśród 20 najczęstszych krajów pochodzenia cudzoziemców znajdują się: Ukraina, Białoruś, Rosja, Indie, Niemcy, Chiny, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, Litwa, Włochy, Szwecja, Armenia, Finlandia, Francja, Turcja, Norwegia, Hiszpania, Egipt, Kazachstan, Bułgaria.
Gdańsk rozwija się również jako akademickie centrum. Na pomorskich uczelniach studiuje blisko 2 tysiące zagranicznych studentów, głównie z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Skandynawii, USA, Arabii Saudyjskiej, Indii i Pakistanu.
Niezwykle ciekawych danych o skali zapotrzebowania na zatrudnienie cudzoziemców, a pośrednio o skali migracji w Gdańsku, dostarcza Gdański Urząd Pracy. Okazuje się, że w 2017 roku wydano ponad 63 tysiące Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, co stanowi dwukrotnie więcej niż w 2016 roku (32 tysięcy) oraz trzykrotnie więcej oświadczeń niż w roku 2015 (11 tysięcy). Liczba wniosków o wydanie zezwolenia na pracę wzrosła w 2015 roku, w porównaniu z 2014 rokiem, o 100% – i liczyła w Gdańsku ponad 3 tysiące.
W Gdańskich szkołach uczy się niemal 1 tysiąc dzieci cudzoziemskich, a miejskie centrum informacji i wsparcia cudzoziemców prowadzone przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek każdego roku obsługuje i wspiera ponad 1,5 tysiąca nowo przybyłych obcokrajowców.
Pochodzenie etniczne to drugie spotkanie, które zorganizowałam w ramach działalności Fundacji Diversity Polska. Katarzyna Bóll z AirHelp była współorganizatorką wydarzenia i moderowała całość. Tak jak 18.01.19 nie zabrakło przedstawicieli trójmiejskich firm.

Networking

Nieodłącznym elementem każdego spotkania biznesowego jest networking. 

A już w czerwcu planujemy kolejne spotkanie dotyczące wieku, na którym prelegentkami będą dziewczyny z TEAL Action Learnig Global – nagrodzona przez zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza za działanie na rzecz równości Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska, Małgorzata Jasnoch i Joanna Grandzicka. Case study, warsztaty i prelekcje.

Lidka Makowska wieloletnia działaczka, aktywistka, wolontariuszka na rzecz równości w Gdańsku. Kulturolożka, Radna dzielnicy Wrzeszcz. 

Katarzyna Bóll z AirHelp. Dziękuję State Street, Bayer oraz AirHelp za upominki dla uczestników.

Obowiązkowy networking podczas przerwy. Marta Magott ze Stowarzyszenia Tolerado zaprasza przedstawicieli firm do udziału w Marszu Równości, który odbędzie się po raz 5 w Gdańsku 25.05.2019 roku.

Udział w cyklu Diversity@3City

Wszystkie zainteresowane firmy, które chciałyby brać udział w cyklu Diversity3City zapraszam do kontaktu:d.sowinska@diversity3city.pl lub 501-500-614.
Harmonogram:Czerwiec 2019 – Przesłanka wiek – gospodarz (trwają rozmowy, wkrótce szczegóły)Wrzesień 2019 – Przesłanka płeć – gospodarz State StreetListopad 2019 – Przesłanka niepełnosprawność – gospodarz BayerStyczeń 2020 – Przesłanka wyznanie – gospodarz ?
Źródło:Model na Rzecz Równego Traktowania str. 19 i 21 https://bit.ly/2HOLOHH