Skuteczny wolontariat

Szkolenie osób zaangażowanych w wolontariat pomaga w indywidualnym rozwoju cech i umiejętności, dzięki czemu będą w świadomy sposób wykorzystywać własny potencjał w dalszych działaniach.

Przygotowanie do wolontariatu

Warsztaty i szkolenia z motywacji osób zaangażowanych w wolontariat, wyposażenie ich w techniki radzenia sobie ze stresem czy usprawniające komunikację mają kluczowe znaczenie w pracy wolontaryjnej, społecznej, na rzecz innych osób.

Wsparcie ze strony organizacji, w której dana osoba pracuje w ramach wolontariatu ma nadrzędne znaczenie w budowaniu poczucia wspólnotowości, sprawczości, przynależności.

Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy
w pracy wolontariackiej?

Osoby uczestniczące w szkoleniu uczą się jak ograniczać przejawy wykluczenia i przemocy w wolontariacie poprzez identyfikowanie, przeciwdziałanie i właściwe reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

kreatywna komunikacja
i porozumienie bez przemocy

W ramach szkolenia odbywają się uniwersalne treningi komunikacji i rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu teorii NVC (non violent comunication) oraz narzędzi dramowych – odgrywane scenki, ekspozycja na odmienne role społeczne.

Osoby uczestniczące w warsztatach poznają narzędzia podwyższające kompetencje jak i pomocne w utrzymaniu motywacji do działań wolontaryjnych.

Warsztaty kontakt z ciałem – radzenie sobie ze stresem

Trening strategii radzenia sobie ze stresem poprzez pogłębianie świadomości ciała, poznanie podstawowych ćwiczeń relaksacyjnych, technik oddechu, podstaw medytacji w formule warsztatu aktorskiego.

Warsztaty
z kreatywnego pisania dla osób zaangażowanych w wolontariat

Celem warsztatów jest utrwalenie języka inkluzywnego oraz umiejętności opisywania sytuacji osób dotkniętych wykluczeniem i dyskryminacją w danym obszarze w sposób rzetelny i zrozumiały dla odbiorców.

Osoby uczestniczące w warsztacie uczą się interpretacji doświadczeń podopiecznych również z perspektywy: politycznej, kulturowej, społecznej.

Zarządzanie projektami

Osoby uczestniczące w szkoleniu poznają narzędzia pomocne w zarządzaniu organizacją pozarządową oraz projektami zaczynając od budowania koncepcji, planowania i monitoringu działań. Poznają różne metody usprawniające pracę zespołu i zarządzanie zadaniami. W ramach treningowego wdrożenia dobrych praktyk w zarządzaniu organizacją na różnych poziomach osoby uczestniczące w szkoleniu budują wstępną strukturę projektów i działań w organizacji, którymi zarządzają.

Integracja

Budowanie i pielęgnowanie relacji z innymi osobami wykonującymi pracę wolontariacką stymuluje wymianę wiedzy i doświadczeń.

Poznając siebie nawzajem, odkrywając swoje indywidualne kompetencje, możliwości i potencjał, uzyskujemy lepszą perspektywę na podejmowane działania.

Wsparcie ze strony grupy jest istotnym czynnikiem w przeciwdziałaniu wypaleniu.

Poznaj nasze działania

Interesuje Cię edukacja w zakresie wolontariatu?

Napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację